Identifikačné údaje

Názov školského zariadenia: ŠKOLSKÝ INTERNÁT MEDICKÁ 2, KOŠICE
Sídlo: Medická 2, 040 11  Košice
IČO: 00 164 101
DIČ: SK 2020 951 867
Spôsob zriadenia: Zriaďovacou listinou
Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 040 11  Košice
Správny orgán organizácie:  PaedDr. Eva Brnová – riaditeľka ŠI
Samosprávne orgány:

  • Rada školského zariadenia
  • Rada rodičov
  • Žiacka rada

Poradné orgány: Pedagogická rada
Metodické orgány: Metodické združenie
Výkonné orgány: Vedenie školského internátu

Ako žiadať informácie

V súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a vyhlášky Ministerstva financií č. 481/2000 o úhrade nákladov za sprístupnenie informácií môžete svoju žiadosť o informácie podať :
Poštou:
Školský internát
Medická 2
040 11 Košice
Osobne:
Gabriela Bartošová
kancelária č. 30, prízemie
Školský internát, Medická 2, Košice
Úradné hodiny:

Pondelok 9:00 14:00
Utorok 11:00 17:00
Streda 11:00 17:00
Štvrtok 9:00 14:00
Piatok 9:00 14:00

Telefonicky: 055/6435 688 kl.23
Elektronickou poštou: bartosova@simedke.sk
Žiadosti o sprístupnenie informácií ústne alebo nahliadnutím do spisu vybavuje p. Gabriela Bartošová.
Sadzobník za poskytovanie informácií:

tlač alebo fotokópia jednostrannej A4 0,05 €/strana
tlač alebo fotokópia obojstrannej A4 0,08 €/strana
tlač alebo fotokópia jednostrannej A3 0,13 €/strana
tlač alebo fotokópia obojstrannej A3 0,20 €/strana
kompaktný disk 0,99 €
obálka formátu C4 0,10 €
obálka formátu C5, C6 0,07 €
obálka na kompaktný disk 0,33 €
poštové poplatky – podľa platného cenníka Slovenskej pošty

Žiadateľ uhradí náklady za sprístupnenie informácií podľa sadzobníka v hotovosti do pokladne školského internátu, alebo zaslaním vybavenej žiadosti na dobierku žiadateľovi doporučene.
Školský internát poskytuje informácie zadarmo do výšky nákladov 3,32 €.
Informácie zasielané e-mailom a telefonicky sú poskytované bezplatne.
Smernica o vybavovaní sťažností