Turistická ubytovňa poskytuje ubytovanie aj počas konania významného športového podujatia Medzinárodný maratón mieru Košice.

Poskytujeme ubytovanie v rámci turistickej ubytovne a počas konania maratónu aj v rámci celého internátu.

kontakt: maratonmieru@simedke.sk

Cenník ubytovania počas MMM v turistickej ubytovni

Dvojlôžková izba pri obsadení obidvoch lôžok – 42,50€ za osobu a noc

Dvojlôžková izba pri obsadení jedného lôžka – 47,50€ za osobu a noc

Poplatok za miestnu daň: 2,50 za osobu nad 18 rokov a noc

Cenník ubytovania počas MMM v rámci internátu

Cena za osobu a noc – 27,50€ + 2,50€ poplatok za miestnu daň – 30€ za osobu a noc

Príchod a ubytovanie sa

piatok: od 14:00

sobota: od 8:00

Odchod:

nedeľa: do 15:00

Podľa VZN mesta Košice č. 229/2022:
§ 2 Základ dane : Základom dane je počet prenocovaní v ubytovacom zariadení, najviac však 60 prenocovaní u jedného platiteľa dane v jednom kalendárnom roku.
§ 3 Sadzba dane : Sadzba dane je 2,50 € za osobu a každé prenocovanie v ubytovacom zariadení.
§ 6 Oslobodenie od dane : Od dane je oslobodená:
a) osoba, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
b) osoba, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, a sprievodca tejto osoby,
c) osoba do 18 rokov veku a osoba staršia ako 70 rokov,
d) osoba, ktorá je študentom do 26 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na budúce povolanie formou denného štúdia.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 43 na svojom III. zasadnutí dňa 15. decembra 2022 podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 229 o miestnej dani za ubytovanie prijaté uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 932/2022 sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. V § 2 sa za slovo ,,prenocovaní“ vkladá slovo ,,daňovníka“.
2. V § 3 sa slovo „1,50 €“ nahrádza slovom „2,50 €“.
Čl. II
Účinnosť
Tieto zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023