Identifikačné údaje

Názov školského zariadenia:

ŠKOLSKÝ INTERNÁT MEDICKÁ 2, KOŠICE

Sídlo:

Medická 2

040 11  Košice

IČO: 00 164 101

DIČ: SK 2020 951 867

Spôsob zriadenia: Zriaďovacou listinou

Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 040 11  Košice

Správny orgán organizácie: Ing. Melánia Konečná, riaditeľka

Samosprávne orgány: Rada školského zariadenia

                                    Rada rodičov

                                    Žiacka rada

Poradné orgány: Pedagogická rada

Metodické orgány: Metodické združenie

Výkonné orgány: Vedenie školského internátu

 

Ako žiadať informácie

V súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a vyhlášky Ministerstva financií č. 481/2000 o úhrade nákladov za sprístupnenie informácií môžete svoju žiadosť o informácie podať :

Poštou: 

Školský internát
Medická 2
040 11 Košice

Osobne:

Gabriela Bartošová
kancelária č. 30, prízemie
Školský internát, Medická 2, Košice

Úradné hodiny:

Pondelok    9:00 - 14:00

Utorok      11:00 - 17:00

Streda      11:00 - 17:00

Štvrtok      9:00 - 14:00

Piatok        9:00 - 14:00

Telefonicky:

055/6435 688 kl.23

Elektronickou poštou:

bartosova@simedke.sk

Žiadosti o sprístupnenie informácií ústne alebo nahliadnutím do spisu vybavuje p. Gabriela Bartošová.

Sadzobník za poskytovanie informácií: 

tlač alebo fotokópia jednostrannej A4 – 0,05 €/strana
tlač alebo fotokópia obojstrannej   A4 – 0,08 €/strana
tlač alebo fotokópia jednostrannej A3 – 0,13 €/strana
tlač alebo fotokópia obojstrannej   A3 – 0,20 €/strana
kompaktný disk – 0,99 €
obálka formátu C4 – 0,10 €
obálka formátu C5,C6 – 0,07 €
obálka na disketu  - 0,33 €
poštové poplatky – podľa platného cenníka Slovenskej pošty.

Žiadateľ uhradí náklady za sprístupnenie informácií podľa sadzobníka v hotovosti do pokladne školského internátu, alebo zaslaním vybavenej žiadosti na dobierku žiadateľovi doporučene.                                                                                                                                                                                                                    
Školský internát poskytuje informácie zadarmo do výšky nákladov 3,32 €.

Informácie zasielané e-mailom a telefonicky sú poskytované bezplatne.

Smernica o vybavovaní sťažností