Rezervácia ubytovania na turistickej ubytovni internátu Medická 2 v Košiciach

V izbe č. 103 poskytujeme ubytovanie pre 1-2 osoby + prístelka (gauč). Cena uvedená v tabuľke, je cena za izbu, bez ohľadu na počet osôb.

mail: ubytovanie@simedke.sk
kontakt na ubytovanie v čase konania Medzinárodného maratónu v Košiciach: maratonmieru2023@simedke.sk

Izba č. 103
počet nocí cena za izbu / €
1 60
2 – 10 56

Dlhodobé ubytovanie je možné len po zaslaní požiadavky a mailovom odsúhlasení internátom. Cena na vyžiadanie.
Čas ubytovania: 14:00
Čas odchodu: 11:00
Čas príchodu a odchodu možný aj iný, po dohode s vrátnicou.

Nie sme platcami DPH.
   

Podľa VZN mesta Košice č. 229/2022:
§ 2 Základ dane : Základom dane je počet prenocovaní v ubytovacom zariadení, najviac však 60 prenocovaní u jedného platiteľa dane v jednom kalendárnom roku.
§ 3 Sadzba dane : Sadzba dane je 2,50 € za osobu a každé prenocovanie v ubytovacom zariadení.
§ 6 Oslobodenie od dane : Od dane je oslobodená:
a) osoba, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
b) osoba, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, a sprievodca tejto osoby,
c) osoba do 18 rokov veku a osoba staršia ako 70 rokov,
d) osoba, ktorá je študentom do 26 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na budúce povolanie formou denného štúdia.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 43 na svojom III. zasadnutí dňa 15. decembra 2022 podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 229 o miestnej dani za ubytovanie prijaté uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 932/2022 sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. V § 2 sa za slovo ,,prenocovaní“ vkladá slovo ,,daňovníka“.
2. V § 3 sa slovo „1,50 €“ nahrádza slovom „2,50 €“.
Čl. II
Účinnosť
Tieto zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023