!!!

Od 1. septembra 2022 v súlade so všeobecne záväzným nariadením KSK č. 5/2019 je výška príspevku žiaka za ubytovanie v školskom internáte 35 €.

Zmena hodnoty stravného v školskej jedálni

S účinnosťou od 01.05.2022 v zmysle VZN Košického samosprávneho kraja č. 5/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach je výška finančného limitu na nákup potravín hradeného zákonným zástupcom žiaka a výška príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady nasledovná: