Dňa 20.11.2019 v našom ŠI bola odvysielaná rozhlasová relácia „Škodlivosť fajčenia a alkoholu" v rámci Týždňa boja proti drogám. V relácii boli žiaci informovaní o rizikách spojených s fajčením klasických aj elektronických cigariet či už pre aktívnych fajčiarov, ale aj pre pasívnych ktorí sa pohybujú v takomto prostredí. Taktiež boli oboznámení o rizikách pri požívaní alkoholických nápojov. Fakty boli predostreté na základe serióznych výskumov v oblasti medicíny a zdravotníctva. Žiakom sa podali informácie o škodlivosti fajčenia cigariet a alkoholu pre ľudský organizmus a zároveň boli motivovaní k zdravému životnému štýlu života.

 

   Dňa 20.11.2019 sa v našom ŠI uskutočnila preventívno - informačná akcia v rámci prevencie a eliminácie sociálnopatologických javov v našom internáte "Deň bez cigarety – Vymeň cigaretu za ovocie". Ako už samotný názov naznačuje, cieľom tejto akcie bolo preventívne pôsobenie na žiakov – fajčiarov tým, že koordinátori prevencie spolu s referentmi prevencie ŠI, ponúkali študentom symbolicky ovocie – jablká, banány a mandarínky na výmenu za cigaretu. Cieľom akcie bolo povzbudiť študentov – fajčiarov, k osobnej účasti na tejto akcii a k zamysleniu sa nad negatívnymi vplyvmi fajčenia pre ich zdravie. Zo strany koordinátorov boli vyzvaní k prehodnoteniu tohto sociálnopatologického javu v ich živote a povzbudení k zanechaniu tohto zlozvyku alebo aspoň k jeho postupnému obmedzovaniu. Akcia splnila svoj preventívno-informačný cieľ. Rozdalo sa všetko ovocie a zúčastnili sa v nej či už aktívne alebo pasívne väčšina žiakov – fajčiarov, bývajúcich v našom ŠI.

Zodpovedný: Mgr. Pavol Imrich

 

   V rámci  „ Európskeho týždňa boja proti drogám“ bola jednou z aktivít aj súťaž žiackych prác spojená s výstavou na danú tému. Žiaci mali pomocou rôznych techník (nakresliť na výkres A4, A3, vyhotoviť fotografiu, namaľovať obraz), a tým zobraziť svoj názor na drogy, ich škodlivosť a následky. Do súťaže sa zapojilo 21 žiackych prác. Práce posúdila porota zložená  zo 4 členov. Všetci zapojení žiaci dostali sladkú odmenu, ktorá ich potešila.

Vyhodnotenie:

1.      miesto: Anna Chmurová – 16. VS

2.      miesto: Alex Rusňák – 18. VS

3.      miesto: Adam Gvušč – 22. VS

Zodpovedná: Ing. Jarmila Krbaťová