Dňa 21.11.2017 bola v našom  ŠI odvysielaná rozhlasová relácia „ Škodlivosť fajčenia“ v rámci Týždňa boja proti drogám. V relácii boli žiaci informovaní o rizikách spojených s fajčením cigariet a vodnej fajky, či už pre aktívnych fajčiarov, ale aj pre pasívnych, ktorí sa pohybujú v takomto prostredí. Fakty boli predostreté na základe serióznych výskumov v oblasti medicíny a zdravotníctva. Žiakom sa podali informácie o škodlivosti fajčenia pre ľudský organizmus a zároveň boli motivovaní k zdravému životnému štýlu.


Dňa 24.11.2017 sa v našom ŠI uskutočnila preventívno - informačná akcia “Deň bez cigarety – Vymeň cigaretu za ovocie“. v rámci prevencie a eliminácie sociálno - patologických javov. Ako už samotný názov naznačuje, cieľom tejto akcie bolo preventívne pôsobenie na žiakov – fajčiarov tým, že koordinátori prevencie spolu s referentmi prevencie
ŠI a žiakmi ponúkali študentom symbolicky ovocie – jablká, banány a mandarínky na výmenu za cigaretu. Cieľom akcie bolo povzbudiť študentov – fajčiarov, k osobnej účasti na tejto akcii a k zamysleniu sa nad negatívnymi vplyvmi fajčenia pre ich zdravie. Zo strany koordinátorov boli vyzvaní k prehodnoteniu tohto sociálno - patologického javu v ich živote a povzbudení k
zanechaniu tohto zlozvyku alebo aspoň k jeho postupnému obmedzovaniu. Akcia splnila svoj preventívno-informačný cieľ. Rozdalo sa všetko ovocie a zúčastnilo sa v nej či už aktívne alebo pasívne väčšina žiakov – fajčiarov, bývajúcich v našom ŠI.

Dňa 23.11.2017 sa uskutočnila beseda na tému „ Doping v športe a mimo neho“, ktorú nám prišiel odprezentovať Ing. Štefan Korpa, ktorý pôsobí ako tréner vzpieračov na športovom gymnáziu v Košiciach a svojho času pôsobil aj ako tréner slovenskej
reprezentácie. Žiaci boli oboznámení s rizikami spojenými so zneužívaním steroidných, hormonálnych a syntetických preparátov najmä v silových športoch, ale aj v atletike. Zároveň im boli podané informácie ohľadom racionálnej výživy pre športovca, ktorému prinesú prínos ohľadom zvýšenej výkonnosti ako aj samotného zdravia. Žiaci mali možnosť diskutovať, čo aj niektorí využili, aby získali cenné rady odborníka ohľadom stravovania sa v internátnych podmienkach pre zvýšenie športovej výkonnosti. Na akcii sa zúčastnilo 30 žiakov.

Akciu pripravili : Mgr. Erika SAMBOROVÁ a Mgr. Pavol IMRICH