Jedáleň pri ŠI na Medickej ul. č. 2 v Košiciach, zabezpečuje žiakom ubytovaným v ŠI celodennú stravu, ktorá je pripravovaná vo vlastnej jedálni. Stravu je možné vyberať z dvoch druhov pripravovaných jedál na raňajky, na obed a na večeru. V pondelok, v prípade, že si žiak nevyberie raňajky počas výdaja stravy /príchod po víkende hneď do školy/ dostáva náhradné raňajky pri večeri. Výber a výdaj stravy je zabezpečený bezkontaktným identifikačným čipom, ktorý si stravník zakúpi na začiatku školského roka v hodnote 2,50 €.

Identifikačný čip je zakúpený na celý pobyt v ŠI. V prípade straty, alebo znehodnotenia čipu je potrebné zakúpiť si čip nový, na ktorý budú prenesené všetky zaznamenané pohyby.

Žiak môže byť odhlásený zo stravy len v prípade choroby, alebo odchodu zo ŠI. Suma za odhlásenú stravu sa odpočítava v najbližšom platobnom období.

 

Spôsob objednávania stravy:

Žiak si stravu objednáva, v prípade neobjednania bude strava č. 2 opäť automaticky objednaná všetkým stravujúcim sa študentom. V prípade  neprítomnosti z dôvodu choroby alebo školskej akcie a pod. je potrebné odhlásiť sa u svojho vychovávateľa 2 dni vopred, alebo u p. Bartošovej 1 deň vopred do 10.00 hod. na t.č. 055/7860923.


Diétne stravovanie
:

V zmysle  zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon/ § 140 ods. 5 je možné poskytovať vo vybraných školských jedálňach diétne stravovanie pre deti, žiakov a študentov.

Školské stravovacie zariadenie, ktoré  zabezpečuje diétne stravovanie / obedy/ je Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice. Celodenné diétne stravovanie poskytuje Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice. Diétne stravovanie sa poskytuje na základe lekárskeho potvrdenia.

 

Určenie výšky príspevku na nákup potravín a na režijné náklady v školskom stravovaní

Riaditeľka školského internátu v súvislosti s prijatým VZN - KSK č.5/2019 z 24. júna 2019 uznesením č.224/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN - KSK č.13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach

 

určuje

 

hodnotu stravného v školskej jedálni pri ŠI Medická 2 v Košiciach s účinnosťou od 01. 09. 2019 nasledovne:

 

 

 

Stravu je potrebné uhradiť najneskôr do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca na číslo účtu: SK39 8180 0000 0070 0021 2929 alebo poštovou poukážkou.

Zásady na zostavovanie jedálnych lístkov v zariadení školského stravovania

 

Výdaj stravy v ŠI:

pondelok – štvrtok

raňajky: 6.00 hod –  8.00 hod

obed: 12.30 hod – 15.30 hod

večera: 17.30 hod – 20.00 hod

piatok

raňajky: 6.00 hod  - 8.00 hod

obed: 12.00 hod - 15.00 hod

 

Naša jedáleň