Prijímanie žiakov je na základe rozhodnutia riaditeľky ŠI v súlade s Usmernením  zriaďovateľa zo dňa 1.marca 2014 a kritérií k prijímaniu žiakov do ŠI.

 

Pri žiadaní o ubytovanie je potrebné predložiť:

1. Žiadosť o prijatie do ŠI - doc.,  pdf.

2. Zápisný lístok žiaka na ubytovanie v školskom internáte v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

 

Žiaci budú prijatí do školského internátu na základe písomnej žiadosti, ktorej súčasťou je zápisný lístok potvrdený školou. 

Žiadosti bez zápisného lístka (u novoprijatých žiakov) nebudú akceptované.