Spracovanie osobných údajov dotknutých osôb (zamestnancov, klientov) v informačných systémoch ŠI

Zodpovedná osoba od 25. 05. 2018: PhDr. Jana Géciová, MBA, zamestnanec spoločnosti CUBS plus, s.r.o.

                                                                 kontakt: 0903 608164

                                                                 info@ochranaosobnychudajov.eu