Spracovanie osobných údajov dotknutých osôb (zamestnancov, klientov) v informačných systémoch ŠI

Zodpovedná osoba: Ing. Alžbeta Vindtová

kontakt: 055/643 55 73

e-mail: sekretariat@simedke.sk

                                                

 

ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Adresa

Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Identifikačné údaje

IČO: 36064220
DIČ: 2021685985

Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:
Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00 +421 2 323 132 20

Sekretariát predsedu úradu +421 2 323 132 11
Sekretariát úradu +421 2 323 132 14       
Fax: +421 2 323 132 34
 
Hovorca:
mobil: 0910 985 794
 

E-mail:

- všeobecne: statny.dozor@pdp.gov.sk

- pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk

- webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk

- na podávanie žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám využite on-line formulár.

- emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úrad poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov.  Je určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich osobné údaje boli zneužité: ochrana@pdp.gov.sk

 

Podateľňa

Pondelok – Štvrtok    8:00 – 15:00
Piatok                         8:00 – 14:00

Webové sídlo

https://dataprotection.gov.sk/uoou/