OZNAM

Vážení rodičia, milí žiaci, žiačky,

   po mimoriadnom školskom roku 2019/2020 je tu nový školský rok 2020/2021. Vzhľadom na situáciu s koronavírusom sa riaďte nasledujúcimi pokynmi.

 

Príchod žiakov do školského internátu je 1. septembra 2020 a bude organizovaný podľa harmonogramu:

Žiaci 1. ročníkov budú mať nástup do ŠI               od 13.00 - 15.00 hod.

Žiaci 2. ročníkov budú mať nástup do ŠI               od 15.00 - 17.00 hod.

Žiaci 3. ročníkov budú mať nástup do ŠI               od 17.00 - 19.00 hod.

Žiaci 4. ročníkov a starší budú mať nástup do ŠI    od 19.00 - 21.00 hod.

  

   Žiaci sú povinní pri vstupe do budovy ŠI dodržiavať hygienické opatrenia R-O-R (rúško, odstup, ruky). Vstupujú len s rúškom a prechádzajú zdravotnou kontrolou (meranie teploty). Preukazujú sa vyplnenými a podpísanými tlačivami Vyhlásenie o bezinfekčnosti a Zdravotný dotazník. (P: pre stiahnutie kliknite na názov tlačiva) Bez týchto dokladov žiaci nebudú ubytovaní.

Každý žiak si prinesie rúška v dostatočnom počte (najmenej 2 ks), to isté platí aj o hygienických potrebách a donesie iba najnutnejšie veci na pobyt v ŠI.

Rodičom nebude umožnený vstup. Do ŠI vstupujú len žiaci, ktorí prejdú zdravotnou kontrolou (meranie teploty).

 

Po ubytovaní sa, vzhľadom na mimoriadnu situáciu, žiaci neopúšťajú ŠI a nebude im už v daný deň umožnená vychádzka.

Žiaci sa budú ďalej riadiť pokynmi zamestnancov ŠI.

 

Žiadame Vás o preštudovanie Školského poriadku ŠI, v ktorom sú všetky dôležité informácie ako aj usmernenia ministerstva školstva k organizácii výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021.

 

Pri ubytovaní je potrebné predložiť: (P: pre stiahnutie kliknite na názov tlačiva)

1. Potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti bývať v ŠI 

2. Zápisný lístok na stravovanie

3. Súhlas so spracovaním osobných údajov (zákonný zástupca alebo plnoletý žiak)

4. Žiadosť o prijatie do ŠI -  originál

5. Zápisný lístok na ubytovanie (novoprijatí žiaci) - originál

6. 4 fotografie 3x3 cm (len noví žiaci).