DÔLEŽITÝ OZNAM !!!

V zmysle Usmernenia Košického samosprávneho kraja zo dňa 20.04.2020 k VZN č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Vám oznamujeme, že v čase od 16.03.2020 do rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v Slovenskej republike, ktorým sa obnovuje prevádzka škôl a školských zariadení sa výber príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte a na režijné náklady v školskej jedálni POZASTAVUJE.