Dňa 18.12.2018, v utorok o 19.30 hod., sa uskutočnila v jedálni Školského internátu, Medická 2, Košice, celointernátna akcia pod názvom Grafická súťaž. Celú akciu organizovala Mgr. art. Mária Kokoľusová. Na súťaži sa zúčastnilo šesť súťažiacich (žiačky) z rôznych výchovných skupín a to Michaela Madarašiová VS č.6, Nataša Homzová VS č.8, Anička Ringošová VS č. 8, Sára Hunčárová VS č.8, Natália Pajkošová VS č.8, Hanah Heľaková VS č.8. Žiačky, ktoré medzi sebou súťažili, navštevujú Školu úžitkového výtvarníctva v Košiciach. Žiačky navštevujú odbory ako  napr. dizajn, propagačná grafika, scénografia, dizajn digitálnych aplikácií a iné.

Diváci (žiaci, vychovávatelia a iní prizvaní hostia) počas akcie pozorovali nielen súťažiacich, ale aj prizvanú porotu, ktorá si počas súťaže prezentovala vlastnú tvorbu, či dokonca vlastné ocenenia.  Hosťami boli PaedDr. Mgr. art. Boris Vajtovič (odborný asistent  FUTU KE), Mgr. art. Noémi Ráczová (učiteľka ŠUV KE) a Mgr. Petra Filipiaková (galerijná pedagogička VSG KE). Elizabeth Vargová z VS č.3 prijala pozvanie ako žiacka porota. Spomenutí hostia mali 15 minútové prezentácie, ktoré svojim obsahom vysoko obohatili žiakov a to nielen zo ŠUV v KE, ale i žiakov z iných stredných škôl. Počas súťaže žiačky a žiaci z rôznych výchovných skupín dostali  zadanie a tým bolo vytvorenie kolektívneho obrazu, tzn. žiaci (diváci) si obraz počas akcie odovzdávali a každý žiak v miestnosti prispel svojím grafickým prejavom k vytvoreniu kolektívneho umeleckého diela, čo celý priebeh akcie ešte viac obohatilo. Žiaci vytvorili krásny obraz, na ktorom boli zobrazené krásne postavičky.

 V závere sa predstavila žiačka Laura Chomčová z výchovnej skupiny č. 13 s piesňou Today z filmu If I stay. Po pesničke som v krátkosti predstavila spoločnú výstavu z 5. posch., kde boli vystavené diela od žiačok z VS č. 11,12 a 13. Diela vznikli počas otvorenej hodiny Mgr. art. Márie Kokoľusovej v rámci hodiny Talent a vkus vôkol nás. Vychovávateľka sa snažila u žiačok podporiť vlastnú tvorbu a tým prispieť k vnútornej sebareflexii. Žiačky zobrazovali rôzne námety z detstva, predstavy a fantáziu, ktorá sa niesla aj v znamení rozprávkových postavičiek. Diela síce pôsobia detsky až naivne, no v skutočnosti v sebe skrývajú hlboké myšlienky, o ktorých vedia vypovedať len samotné autorky jednotlivých diel. Diela počas grafickej súťaže boli osvetlené reflektormi, čo vytváralo nielen vianočnú atmosféru, ale aj odraz vnútorného svetla či skrytej myšlienky.

Ďalej nasledovalo hlasovanie. Prizvaním hosťom boli odovzdané sladké dobroty, prostredníctvom ktorých mali hlasovať  za víťazov v súťaži. Každá sladká dobrota obsahovala farbu, ktorá bola totožná s farbou , ktorá bola uvedená na stojane súťažiacej. Žiačky si pred hlasovaním diela obhájili, aby tak zvýšili svoje hodnotenie u poroty.  Boli vyhlásené 3 miesta. Porotu najviac zaujalo dielo od Michaely Madarašiovej z VS č. 6, ktorá získala prvé miesto. Sponzorské ceny od firmy Ricoh a firmy Copyvait odovzdali žiačky (hostesky). Pani Mgr. Petra Filipiaková odovzdala ceny, ktoré venovala VSG v KE.  Sponzori boli počas akcie prítomní a akciu si pochvaľovali.  Súčasťou akcie bola aj hudba, o ktorú sa postarali žiaci z výchovnej skupiny č. 20.

Celú akciu moderovala pani vychovávateľka Mgr. art. Mária Kokoľusová. O účasť súťažiacich žiačok sa postarala pani vychovávateľka PhDr. Geraldína Romanovová. Spoluorganizátorka akcie bola pani vychovávateľka Mgr. Gabriela Gačková a ďalší vychovávatelia.

Akcia mala u žiakov úspech. Navýšil sa počet súťažiacich, ako aj divákov. V mesiaci január budú diela vystavené vo vestibule Školského internátu, Medická 2, Košice, kde si budete môcť diela pozrieť.

Zodpovedná za akciu: Mgr. art. Mária Kokoľusová