Zníženie, resp. odpustenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte:

Žiadosť o zníženie, resp. odpustenie príspevku

Oznámenie o zastavení dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

 

Ostatné dôležité formuláre a tlačivá:

Dôležité informácie pre rodičov

Ospravedlnenie žiaka

Ukončenie pobytu v ŠI

Oznámenie o porušení zákazu fajčenia v ŠI