Etický kódex pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 

Etický kódex pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

 

Etický kódex pre zamestnancov ŠI Medická 2, Košice

 

Splnomocnenec pre etiku:   Ing. Eva Rimovská

                                                  055/786 09 47

                                                  eva.rimovska@simedke.sk